Praktični NLP i primenјena psihologija u postupku medijacije

U toku su prijave!

Obuka „Praktični NLP i primenјena psihologija u postupku medijacije“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.Specijalizovana obuka „Praktični NLP i primenјena psihologija u postupku medijacije“

Program specijalizovane obuke za posrednike iz oblasti praktičnog NLP-a i primenjene psihologije u procesu medijacije, u ukupnom trajanju od 10 (deset) časova, sprovodiće se u 2 (dva) dana po 5 časova od po 45 minuta.

Termin „NLP“ predstavlјa skraćenicu od neuro-lingvističkog programiranja. „Neuro“ se odnosi na mozak, „lingvističko“ na jezik, a „programiranje“ na usklađenost misli i onoga što se izgovara. U osnovi je nauka o uspehu čija metodologija ukoliko se pravilno primenjuje, dovodi do uspeha u svim oblastima delovanja.

Ukoliko uzmemo da um, telo i emocije čine celinu, kada bi se te tri kategorije uskladile, može se doći do uspeha počev od trenutnog raspoloženja pa sve do većih uspeha u bilo kojoj oblasti. Kada se promeni jedna kategorija od pomenute tri, automatski i druge dve se menjaju. Kroz takav obrazac: promene položaja tela, promene misli i usklađivanje sa mislima suprotne strane (a to se postiže jezičkim obrascima koje medijator primenjuje), doći će i do promene emocije kod suprotstavlјenih strana, do bolјeg razumevanja i postizanja sporazuma koji je u interesu obe strane.

Uz primenjivanje psihologije, NLP ima veliku primenu u pregovorima i u rešavanju konflikata u postupku medijacije. Interesi obe strane u početku postupka medijacije mogu delovati nepomirlјivo, dok se ne nađe zajednička unteresna tačka do koje se dolazi kroz NLP tehnike.  

Učenjem o osnovnim aksiomima, tj. principima, koja se u ovoj metodologoji primenjuju, polaznici stiču znanja o fleksibilnosti i sagledavanju spornih situacija na drugačiji način koji se odnosi na adekvatnije verbalno i neverbalno usaglašavanje sa stranama u postupku. Polaznici će na praktičan način vežbati karakteristike i jezičke formulacije različitih tipova ličnosti, komunicirajući i simulirajući sam postupak medijacije.

Praktični nlp i primenјena psihologija u postupku medijacije

Ovladavanje NLP tehnikama omogućava lakše uspostavlјanje odnosa poverenja koje je klјučno za pronalaženja zajedničkog interesa koji vodi ka rešavanju spornog odnosa strana u konfliktu. Sam medijator kroz učenje tehnika dolazi do većeg samopouzdanja, do bolјeg prevazilaženja treme i komunikacionih poteškoća, do bolјe spoznaje strana u postupku, a i do samospoznaje. Tehnikom modelovanja najuspešnijih medijatora, polaznici će uvideti razlike u načinima razmišlјanja, u pristupima i uverenjima modelovanih medijatora.  Polaznici šemu  modelovanja koja je sa njima u skladu, mogu sa lakoćom primeniti.

Polaznici će steći veštine usmeravanja pažnje na glavne interese i osnovne potrebe strana u sporu. Pored osnovnih interesa, medijatori će kroz primenjenu psihologiju i znanja o osnovnim lјudskim emocijama dobiti uvid o stanju i osećanjima obe suprotstavlјene strane.

Svaki polaznik specijalizovane obuke dobija radni materijal potreban za realizaciju navedene obuke, stiče teorijska i praktična znanja iz oblasti NLP-a i praktične psihologije u oblasti posredovanja.

Teorijsku i praktičnu obuku sprovode lica upisana u Registar posrednika koja su stekla znanja iz oblasti NLP-a, primenjene psihologije, prava, medijacije, a u skladu sa Programom osnoovne i specijalizovane obuke posrednika.

Specijalizovana obuka pod nazivom „Praktični NLP i primenjena psihologija u postupku medijacije“ predviđena je za posrednike- medijatore koji poseduju odobrenje Ministarstva pravde.

Neophodno je da se posrednici- medijatori upoznaju sa svim neophodnim elementima, kako  u postupku savlađivanja tehnika, tako i sa postupkom posredovanja- medijacije.

Prvi dan specijalizovane obuke obuhvata teme različitih sadržina, kategorizovane prema smisaonoj celini, odnoso časovima, u okviru kojih se obrađuju.

Prvi čas:

 1. Uvod u NLP:

U ovom delu govorimo o istorijskim počecima, predstavnicima i razvoju metodologoje NLP-a. Džon Grinder i Ričard Bendler, osnivači NLP metodologije, otkrili su da se uspeh i neuspeh ne dešavaju slučajno. Tehnikom koja se zove modelovanje, modelovali su najbolјe psihoterapeute tog doba, odnosno izdvajanjem karakteristika njihovog rada dolazili su do određenih rezultata. Polaznici će saznati načine na koje su osnivači formirali formule uspeha, na osnovu tehnike modelovanja.

 • NLP aksiomi:

Predstavlјaju osnovne principe na kojima se temelјi čitava metodologija. Polaznici će naučiti temelјnih deset principa NLP metodologije i pitanja koja se postavlјaju u skladu sa određenim principom. Ovakvim učenjem steći ie fleksibilnost u razmišlјanju, način da se sačuvaju od predrasuda, iskustvo u dobrom postavlјanju pitanja i adekvatnoj analizi odgovora u postupku medijacije.

 • NLP stubovi i modeli:

         Kada se osobe nađu u različitim životnim ulogama, naročito u ovoj ulozi- ulozi medijatora, putem izpštrenosti čula, jednim od NLP stubova, medijatori će tačno znati šta da prate, da gledaju i da slušaju dok strane iznose svoje viđenje sporne situacije. Predstavlјaju nezaobilazne elemente pomenute metodologije. Drugi NLP stub je fleksibilnost, kroz koji se uči o značaju interesa obe strane, razumevanju i poštovanju najbolјe namere koju svaka strana ima za sebe. Fokusiranost na cilј, kao treći NLP stub, se postiže empatijom, upornim slušanjem i razumevanjem strana u postupku, kao i određivanjem prioriteta gde je postizanje sporazuma najbitnije.

Drugi čas:

 1. Proces usaglašenosti i poverenja u medijabilnim sporovima:

Podrazumeva učenje o verbalnim i neverbalnim načinima uspostavlјanja usaglašenosti sa obe strane. Kroz proces praćenja, i to brzine govora, karakterističnih jezičkih formulacija, gestikulacija, postiže se osećaj bliskosti i sličnosti kod sagovornika, što dovodi do osećaja poverenja. Na taj način se uspostavlјa poverenje između medijatora i strana u postupku, a samo poverenje je temelј kvalitetne komunikacije koja treba da dovede do uspešnog zaklјučivanja sporazuma i pomirenja strana u sporu.

 • Reprezentativni sistemi u procesu medijacije:

U odnosu na pet čula koje osobe imaju ( vid, sluh, dodir, miris, ukus) postoji i pet reprezentativnih sistema: vizuelni, auditivni, kinestetički, olfaktorni i gustativni. Poslednja dva spadaju u kategoriju kinestetičkog reprezentativnog sistema pošto su u osnovi osećaji. Kod svih lјudi jedan reprezentativni sistem je dominantniji od drugih, što utiče na način razmišlјanja i ponašanja osobe. Usaglašenost sa različitim tipovima ličnosti kojima je dominan drugi reprezentativni sistem omogućava fleksibilnost i bolјu komunikaciju u postupku medijacije. Znanja o reprezentativnim sistemima značajna su kako u postupku medijacije, tako i u drugim životnim sferama jer doprinose kvalitetnijoj komunikaciji.

Treći čas:

 1. Primena modela perceptualnih pozicija u procesu medijacije:

Omogućava polaznicima veću fleksibilnost u uzajamnom razumevanju izgovorenog, veću empatiju i znanje da jedna strana sagleda spornu situaciju iz pozicije onog drugog. Promenom položaja tela menjaju se i druge dve kategorije kod osobe: misli i trenutni misaoni tok, i trenutna osećanja, odnosno emocije. Ovom pravilno izvedenom tehnikom i postavlјanjem pitanja koja medijator postavlјa, strane mogu istu situaciju sagledati na nov način i ne isklјučivo iz svoje pozicije i pozicije sopstvenih interesa.

 • Komunikacioni model i pravilno postavlјanje cilјeva:

Ukoliko medijator ima jasno ustanovlјen cilј, to je osnova za razvoj strategije kako da na brži i efikasniji način organizuje sprovođenje postupka i usmerava komunikaciju u pravcu rešenja. Pravilno postavlјeni cilјevi su veoma važni u postizanju bilo kog uspeha. Motivacija u vidu želјe, konkretan target, vremenska odrednica, akcioni koraci i emocija koja prati formu cilјa pružiće realno sagledavanje kako prijatnih delova formulacije, tako i izazova i prepreka koje se javlјaju na putu uspeha.

Četvrti čas:

 1. Primena adekvatnog nivoa apstraktnosti u procesu medijacije:

Promenom nivoa apstraktnosti samih pojmova koji su sporni, dolazi i do mirnog repavanja konflikata između suprotstavlјenih strana. Medijator bi trebalo da povede komunikaciju od konkretnih, pa sve do apstraktnijih pojmova, jer upravo u konkretnim pojmovima je jasnoća i sam konflikt, a u apstraktnijim su suština i razumevanje konflikata koje se postiže upućivanjem na unutrašnje vrednosti koje su im zajedničke.

 • Promena referentnih okvira u posredovanju:

Referentni okviri mogu nam koristiti u svim fazama postupka medijajcije. U osnovi podrazumevaju promenu doživlјaja, značenja ili konteksta određenog iskustva koje se desilo, ili će se tek desiti. Konkretno određenim, jezičkim NLP formulacijama, polaznici će steći znanja kako da promene trenutno stanje strana u postupku, ukoliko komunikacija ne ide u dobrom smeru.

Peti čas:

 1. Miltonov model:

Predstavlјa jedan od modela NLP-a kojim se kroz adekvatne jezičke obrasce, interno iskustvo, jezičke omekšivače, karakterističan govor, uspešno vodi razgovor u želјenom smeru koji je u interesu obe straene u sporu. Ovaj model dobio je ime po Miltonu Eriksonu, jednom od najbolјih psihoterapeuta ikada. Milton je koristio upravo takav, specifičan način komunikacije koji je dovodio do velikih uspeha u psihoterapeutskom radu. Ovaj način osnivači NLP-a su pretočili u šablon uspeha i za sve ostale oblasti, a na ovom času će se koristiti i u postupku medijacije

 • Praktične vežbe, pitanja i odgovori polaznika.

Drugi dan specijalizovane obuke obuhvata uvod u primenu obrađenih tema i vežbanje praktične primene stečenog znanja u različitim vrstama postupka posredovanja, kao i obrađivanje novih tema.

Prvi čas:

 1. Vežbanje naučenih tehnika; kalibracija u postupku medijacije:

Veština uočavanja razlika u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji kod        sagovornika, dok se njegovo unutrašnje stanje menja, predstavlјa kalibraciju- najvažniju veštinu u NLP metodologiji. Sticanjem znanja o kalibraciji medijatori će lako uočiti znake, ukoliko komunikacija ne ide dobrim tokom i znaće da reaguju brzo i na pravi način.

2.Neuro- logički nivoi:

Način vizuelnog predstavlјanja svesnog i nesvesnog dela čovekove ličnosti. Daju dobru spoznaju o segmentima koji pripadaju svesnom : okruženje- ponašanje, i nesvesnom delu : strategije i sposobnosti, vrednosti, uverenja i identitet. Ako osoba želi promenu, potrebno je da napravi promenu sa višeg neuro-logičkog nivoa. Pod višim neuro-logičkim nivoom podrazumeva se nivo koji je dublјe u nesvesnom delu ličnosti.

Drugi čas:

 1. Meta model

 Jedan od NLP modela koji ima ulogu u uspostavlјanju jasnoće komunikaciji. Kroz generalizacije, izvrtanja i brisanja koji predstavlјaju osnovne mehanizme filtriranja informacija, medijatori će naučiti kako da postignu jasnu i konkretnu komunikaciju kojoj prethodi usaglašenost i poverenje sa stranama u postupku.

Treći čas:

 1. Značaj prepoznavanja osnovnih potreba strana u sporu:

Veština otkrivanja potreba jedne i druge suprotstavlјene strane, vodi do bolјeg razumevanja i sklapanja sporazuma nakon kog će obe strane biti zadovolјne ishodom. Ne treba ih mešati sa želјama. Veština otkrivanja potreba koje su u deficitu kod jedne i druge strane u postupku dovešće do sklapanja sporazuma i zadovolјstva zbog zadovolјenja osnovnih duševnih potreba, univerzalnim za sve lјude.

 • Značaj prepoznavanja osnovnih emocija strana u sporu:

Emocije lјutnje, tuge, zavisti, prezira i lјubomore su veoma izazovne kako za strane, tako i za samog medijatora koji ih na početku procesa treba prepoznati i savladati, a nakon toga i da nastoji da ih adekvatno kanališe.

Četvrti čas:

 1. Primena tehnije „Generator novog ponašanja“

Ovom tehnikom, medijator uči da uđe u poziciju uspešnog medijatora i to na taj način što će korigovati sopstveno ponašanje i prilagoditi ga ponašanju oskobe koja je, po njegovom mišlјenju, idealna za tu ulogu. Tehnikom medijator dobija dodatno samopouzdanje jer usaglašava svoje ponašanje, sa ponašanjem najuspešnije osobe u postupku medijacije.

Peti čas:

 1. Praktične vežbe :

Primena tehnike Modelovanja u procesu medijacije. Osnivači NLP-a su modelovali najbolјe psihoterapeute, a po istoj strukturi polaznici će naučiti kako da modeluju najuspešnije medijatore. Modelovaće se: položaj tela, način odevanja, brzina govora, način formulisanja rečenica, uverenja, vrednosti, strategije, sposobnosti, i sam identitet medijatora. Na ovaj način medijatori će dobiti šablon za uspešno posredovanje.

 • Odgovaranje na pitanja polaznika.
Uslovi za upis polaznika:

Obuku „Praktični NLP i primenјena psihologija u postupku medijacije“ mogu slušati polaznici koji imaju važeću dozvolu za posredovanje.

Cena obuke: 17.000 dinara + PDV

U toku su prijave!

Obuka „Praktični NLP i primenјena psihologija u postupku medijacije“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.