Posredovanje u sporovima iz oblasti zlostavlјanja na radu – Mobinga

U toku su prijave!

Obuka „Posredovanje u sporovima iz oblasti zlostavlјanja na radu – Mobinga“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.Program specijalizovane obuke za posrednike iz oblasti zlostavlјanja na radu, odnosno mobinga, u ukupnom trajanju od 10(deset) časova, sprovodiće se u 2(dva) dana po 5 časova od po 45 minuta. 

Svaki polaznik specijalizovane obuke dobija radni materijal potreban za realizaciju navedene obuke, stiče teorijska i praktična znanja iz oblasti posredovanja kada se sa jedne strane nalaze ugrožena prava i otežavajuće za rad, okolnosti zaposlenih.

Teorijsku i praktičnu obuku sprovode lica upisana u Registar posrednika, kao i lica koja su stekla znanja iz oblasti prava, socioloških i psiholoških nauka, kao i ekonomije, a u skladu sa Programom osnovne i specijalizovane obuke posrednika.  

Specijalizovana obuka pod nazivom „Posredovanje sporovima iz oblasti zlostavlјanja na radu – Mobinga“ predviđena je za posrednike-medijatore koji poseduju odobrenje Ministrstva Pravde.

Zlostavlјanje na radu je pravna, socijalno-psihološka, ekonomska i zdravstvena pojava u odnosima nastalim povodom rada i radnog odnosa. U praksi je ustalјen termin „Mobing“ a taj termin predstavlјa nasilјe usmereno na psihu pojedinca, a specifičan je po tome što se vezuje isklјučivo za radnu sredinu i što se radi o kontinuiranom neprijatelјskom ponašanju.

Relevantna načela na kojima počiva zlostavlјanje mogu se svrstati u :

 • Načelo zabrane zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavlјanja
 • Načelo zabrane seksualnog uznemiravanja
 • Načelo hitnosti postupka
 • Načelo zaštite učesnika u postupku
 • Načelo poverlјivosti i zaštite privatnosti.

Iz svih navedenih načela postoji čvrsta osnova za sprovođenje postupka posredovanja u oblasti sporova zlostavlјanja na radu, a zbog specifičnosti postupka neophodno je da se posrednici – medijatori upoznaju sa svim neophodnim elementima, kako postupku zaštite od zlostavlјanja na radu, tako i sa postupkom posredovanja-medijacije u ovakvim postupcima.

Posredovanje u sporovima iz oblasti zlostavlјanja na radu
Posredovanje u sporovima iz oblasti zlostavlјanja na radu

Teme na kojima se zasniva obuka „Uvod u veštine prezentovanja i javnog nastupa“ su sledeće:

 • Pojam zlostavlјanja na radu – mobinga (terminološki, istorijski);
 • Karakteristike, elementi i manifestacija mobinga;
 • Vrste (vertikalni i horizontalni) i faze mobinga (vezuje se radno mesto i vremensku kontinuitet).
 • Profili mobera i žrtve (sagledavanje sa psihološkog aspekta);
 • Posledice mobinga – psihološke, zdravstvene, socijalne i ekonomske;
 • Uticaj mobinga na društveni sistem (menjanje stava građana o odnosu prema radu).
 • Pravni okvir zaštite od zlostavlјanju na radu (Međunarodni okvir i okvir R. Srbije)
 • Zakon o sprečavanju zlostavlјanja na radu;
 • Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavlјanja na radu;
 • Postupak pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova;
 • Obaveze poslodavca o sprečavanju zlostavlјanja na radu (imenovanje lica za podršku, lica ovlašćenog za pokretanje postupka, lice kome se podnosi zahtev za pokretanje postupka).
 • Prepoznavanje mobinga (ugrožavanje ugleda, časti, lјudskog dostojanstva i integriteta);
 • Utvrđivanje mobinga (dokazivanje činjenica da je bilo zlostavlјanja);
 • Protokol u slučajevima prijavlјenog, odnosno utvrđenog mobinga (kome se prijavlјuje i postupak poslodavca);
 • Uloga imenovanih lica u pravnom licu za sprečavanje od zlostavlјanja na radu (obaveze: lica za podršku, lica ovlašćenog za pokretanje postupka, lica kome se podnosi zahtev za pokretanje postupka).
 • Sudska praksa u primeni Zakona o sprečavanju zlostavlјanja na radu (karakteristike, dileme i nedoumice);
 • Poslovne i profesionalne okolnosti žrtve za vreme trajanja postupka i nakon okončanja postupka (kakva prava u radnom odnosu ima žrtva tokom trajanja postupka).
 • Postupak medijacije u slučaju mobinga – interni postupak u okviru radne organizacije ili eksterni postupak koji sprovodi medijator po izboru;
 • Osnovne karakteristike postupka i prednosti postupka – hitnost i poverlјivost kao najvažnije karakteristike postupka za obe strane;
 • Cilјevi i faze postupka – uravnosteženje odnosa moći i postizanje sporazumnog rešenja.
 • Pripreme za medijaciju – vremenska i prostorna organizacija i komunikacija sa stranama u postupku;
 • Uslovi za pristupanje medijaciji – neposredna uklјučenost strana u postupak i ovlašćenja za zastupnike, potpisivanje izjave o poverlјivosti;
 • Uloga i odgovornost medijatora – usmeravanje dijaloga ka postizanju obostrano prihvatlјivog rešenja, razumevanje pozicija i okolnosti strana, omogućavanje ravnopravnosti za strane i održavanje lične neutralnosti i nepristrasnosti.
 • Prvi kontakt sa stranama i utvrđivanje planiranog toka medijacije;
 • Odvojeni razgovori;
 • Zajednički sastanak strana i prevazilaženje potencijalnih problema prilikom suočenja.
 • Pristup konkretnom slučaju, pozicioniranje činjenica, identifikacija pozicija, potreba i potencijalnog rešenja;
 •  Specifičnosti pregovaranja u odnosu na lične aspekte žrtve i mobera – prednosti i mane.
 • Veštine potrebne medijatoru za vođenje pregovora u osetlјivim pitanjima i stanjima strana u postupku;
 • Veštine medijatora za postizanje sporazuma.

Pored teorijskog dela, obuka podrazumeva i upoznavanje polaznika sa drugim oblastima u kojima se uspešno mogu primenjivati stečena znanja i veštine, kao i praktični deo koji se odnosi na vežbe prepoznavanja i primene stečenog znanja.  

Uslovi za upis polaznika:

Obuku „Posredovanje u sporovima iz oblasti zlostavlјanja na radu – Mobinga“ mogu slušati polaznici koji imaju važeću dozvolu za posredovanje.

Cena obuke: 17.000 dinara + PDV

U toku su prijave!

Obuka „Posredovanje u sporovima iz oblasti zlostavlјanja na radu – Mobinga“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.