Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja

U toku su prijave!

Obuka „Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.


Program ove zaista aktuelne i atraktivne obuke za posrednike sprovodiće se u dva dana, ukupno 2×5 časova od po 45 minuta, a boduje se kao 10 sati stručnog usavršavanja.

U okviru ove obuke obrađene su teme iz oblasti bankarskih, lizing i usluga osiguranja čije poznavanje je potrebno posredniku radi stručnog pristupa postupku medijacije, kao nalaženju korisnih i primenjivih rešenja spornih situacija između društava sa jedne strane – kao pružaoca usluga i pojedinaca, sa druge strane – kao korisnika.

U cilju stvaranja uslova za uspešno prevazilaženje spornih okolnosti, na obostranu korist, odnosno zadovoljstvo, posredniku je potrebno znanje i razumevanje predmeta i sadržaja spora, kako bi bio u mogućnosti da uspešno vodi postupak pronalaženja rešenja.

Posredovanje u oblasti bankarstva lizinga i osiguranja 1

Teme na kojima se zasniva obuka „Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja“ su sledeće:

 • Upoznavanje polaznika sa potrebnim znanjima i veštinama komunikacije i načinima najboljeg rešavanja sporova u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja
 • Upoznavanje polaznika sa pojmom bankarstva, lizinga i osiguranja
 • Upoznavanje i početak obrade predmeta u oblasti sporova bankarstva, lizinga i osiguranja
 • Upoznavanje sa zakonima koji regulišu oblasti koje se obrađuju, i to oblast bankarstva, lizinga i osiguranja
  • Zakon o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013 –odluka US, 74/2013 –odluka US, 55/2014 i 87/2018)
  • Zakon o obligacionim odnosima („Sl. listSFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 –odluka USJ i 57/89, „SL: list SRJ“, бр. 31/93 i „SL. list SCG“, бр. 1/2003 –Ustavna povelja)
  • Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 –dr. zakoni 44/2018 –dr. zakon)
  • Zakon o finansijskom lizingu („SL. glasnik RS“, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 –dr. zakoni)
  • Zakon o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014)
  • Zakon o bankama („SL. glasnik RS“, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015)
 • Upoznavanje polaznika sa načinom određivanja medijabilnosti sporova
 • Ukazivanje na potrebna znanja i veštine koje posrednici treba da poseduju kako bi rešili sporne odnose među stranama
 • Predstavljanje primera iz prakse, podele po grupama i rešavanje pojedinačnih slučajeva
 • Postupak medijacije i ukazivanje na mogućnosti postupka medijacije pred Narodnom bankom Srbije
Uslovi za upis polaznika:

Obuku „Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja“ mogu slušati polaznici koji imaju važeću dozvolu za posredovanje.

Cena obuke: 17.000 dinara + PDV

U toku su prijave!

Obuka „Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.


Specijalizovana obuka za medijatore - posrednike: Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja
Posredovanje u oblasti bankarstva lizinga i osiguranja

Teme na kojima se zasniva obuka „Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja“ su sledeće:
-Upoznavanje polaznika sa potrebnim znanjima i veštinama komunikacije i načinima najboljeg rešavanja sporova u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja
-Upoznavanje polaznika sa pojmom bankarstva, lizinga i osiguranja
-Upoznavanje i početak obrade predmeta u oblasti sporova bankarstva, lizinga i osiguranja
-Upoznavanje sa zakonima koji regulišu oblasti koje se obrađuju, i to oblast bankarstva, lizinga i osiguranja
-Upoznavanje polaznika sa načinom određivanja medijabilnosti sporova
-Ukazivanje na potrebna znanja i veštine koje posrednici treba da poseduju kako bi rešili sporne odnose među stranama
-Predstavljanje primera iz prakse, podele po grupama i rešavanje pojedinačnih slučajeva
-Postupak medijacije i ukazivanje na mogućnosti postupka medijacije pred Narodnom bankom Srbije

Organizator kursa: Organization

Naziv organizatora kursa: Međunarodni centar za obrazovanje i lični razvoj

Web adresa organizatora kursa: https://icepd.edu.rs

Ocena:
5