Posredovanje u investicionim sporovima

Obuka „Posredovanje u investicionim sporovima“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.


Pohađanjem ove obuke, polaznici dobijaju znanja i veštine na osnovu uz pomoć kojih će moći da pristupe rešavanju kompleksnih sporova koji nastaju u domaćoj i međunarodnoj privredi.  

Početnio pristup obuci podrazumeva da nakon upoznavanja trenera i polaznika i podsećanja na načela posredovanja, polaznici će se upoznati sa osnovnim pojmovima investicije i investitora shodno međunarodnim i domaćim propisima i praksi i dobiti uvid u multidisciplinarni pristup investicijama. 

Zatim, kroz upoznavanje sa pravnim okvirom, dobiće znanja o generalnom broju i generalnim odredbama propisa koji se primenjuju na investicije kao što su Singapurska konvencija, Konvencija o rešavanju investicionih sporova između država i državlјana drugih država, Povelјa o energiji, konvencije i sporazumi o slobodnoj trgovini, sporazumima o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, pojedinim odredbama Zakona o ulaganjima, Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala, Zakona o investicionim fondovima, Zakona o alternativnim investicionim fondovima, propisima o medijaciji u Republici Srbiji, kao i ostalim propisima koji se primenjuju na domaćem i međunarodnom planu.  

Principi investicionog zakonodavstva će biti obrađeni ukratko u svojoj osnovnoj formi, sa uputstvima za dalјe upoznavanje polaznika sa njima kroz odgovarajuću literaturu. 

Posebna pažnja poklonjena je obradi specifičnosti investicionih sporova i medijacije u investicionim sporovima ima za cilј obuku polaznika za posredovanje u investicionim sporovima sa stanovišta pristupa medijatora ovakvom sporu, u smislu upoznavanja medijatora sa sporom, samostalnom identifikacijom spornih pitanja i pripremom medijatora za komunikaciju sa stranama pre početka postupka medijacije, uz posebne napomene ka korišćenju veština aktivnog slušanja, uspostavlјanju saradnje između medijatora i učesnika u postupku. 

Investicioni sporovi

Takođe, u okviru obuke pristupa se diskusiji sa polaznicima o medijaciji ili ko-medijaciji u investicionim sporovima, čime bi se utvrdila njihova znanja o prethodno izlaganoj materiji, kao i primeni stečenih znanja uz pomoć trenera čime bi se dalјe razvijale veštine medijatora na upoznavanje sa sporom, identifikaciju klјučnih pitanja i početnoj komunikaciji sa stranama pre postupka medijacije.

Polaznici se obučavaju za sagledavanje različitih pristupa strana sporu, kao i spornim pitanjima koja se identifikuju kroz pripremu za postupak medijacije, kao i etičkim pitanjima koja bi se mogla pojaviti pre i tokom postupka medijacije. 

U okviru praktičnog dela  obuke, polaznici će po grupama, uz menjanje uloga i nadzor trenera, aktivno pristupiti rešavanju jednog investicionog spora, gde će primeniti svoja znanja i veštine i sa stanovišta posrednika, kao i sa stanovišta učesnika u investicionom sporu. Efekat ovih praktičnih vežbi ogleda se u potvrđivanju stečenih osnovnih i specijalizovanih veština medijatora, znanja neophodnih za vođenje postupka medijacije, kao i eventualna uputstva za dalјi samostalan razvoj znanja i veština u ovoj materiji. 

Uslovi za upis polaznika:

Obuku „Posredovanje u investicionim sporovima“ mogu slušati polaznici koji imaju važeću dozvolu za posredovanje.

Cena obuke: 17.000 dinara + PDV

U toku su prijave!

Obuka „Posredovanje u investicionim sporovima“ se održava po formiranju grupe od 10 polaznika.