Specijalizovane obuke za medijatore

Kada se mogu pohađati specijalizovane obuke za medijatore?

Kada kandidati završe osnovnu obuku za posrednika, dobiju dozvolu za poredovanje od strane Ministarstva Pravde Republike Srbije.  Dozvola se prvi put izdaje na period od 3(tri) godine, a onda kada se zadovolje svi uslovi, dozvola se produžava na 5(pet) godina. Da bi neko lice produžilo prvu dozvolu za posredovanje potrebno je da zadovolji sledeće uslove:

 1. priloži dokaz o stručnom usavršavanju od ukupno 30 sati za tri godine, počevši od datuma izdavanja prve dozvole za posredovanje. Usavršavanje se može obavljati i po 10 sati godišnje.
 2. priloži dokaz o najmanje 5 posredovanja (kao medijator ili komedijator) za vreme važenja dozvole za posredovanje, bez obzira na to u kom periodu važenja dozvole za posredovanje su posredovanja realizovana.

Trenutno imamo akreditovane sledeće specijalizovane obuke za medijatore:

1. Asertivna komunikacija posrednika, recite ne, kada treba reći ne

U sklopu ove specijalizovane obuke za medijatore obrađuju se sledeće teme:

 • upoznavanje polaznika sa potrebnim zanjima i veštinama komunikacije i načinima najboljeg rešavanja sporova u privredi
 • radni sporovi, individualni i kolektivni
 • upoznavanje za zakonima koji regulišu oblasti koje se obrađuju, zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, zakon o obligacionim odnosima idr.
 • upoznavanje polaznika sa vrstama privrednih sporova i primenu medijacije u istim
 • pojam radnih sporova
 • povrede prava radnika
 • kolektivni ugovori i drugi opšti akti
 • ugovori o radu
 • način određivanja medijabilnih sporova u oblasti radnih sporova
 • veštine i znanja medijatora potrebnih za uspešno vođenje medijacije u ovim sporovima
 • praktične vežbe posredovanja u oblastima individualnih i kolektivnih radnih sporova
 • Stilovi komunikacije
 • Agresivan stil komunikacije, pasivan stil komunikacije i pasivno-agresivni stil asertivne komunikacije
 • Razvijanje komunikacionih veština i tehnika asertivnosti
 • Asertivna prava
 • Tehnike upućivanja i primanja kritike i pohvala
 • Praktične vežbe, kako da kažem ne, a da se ne osećam krivim
 • Identifikacija i prevazilaženje ideja, misli i uverenja koja nas ometaju da se ponašamo asertivno
 • Upravljanje emocijama
 • Rad na sebi, ličnom i profesionalnom razvoju
 • Redukovanje stresa, besa, ankcioznosti, treme, socijalne stidljivosti i problema javnog nastupa ili samostalnog izlaganja pred drugom osobom
 • Jačanje samopouzdanja i samopoštovanja
 • Praktične vežbe
 • Odgovori na vaša pitanja

2. Posredovanje u privrednim sporovima.

U sklopu ove specijalizovane obuke za medijatore obrađuju se sledeće teme:

 • pojam i potrebna znanja za rešavanje sporova u privredi medijacijom ili posredovanjem
 • pojam privrede i privrednih sporova
 • početak obrade predmeta u oblasi privrednih sporova
 • Zakoni koji regulišu oblast privrednih sporova
 • Zakon o uređenju sudova
 • Zakon o obligacionim odnosima
 • Zakon o stečaju
 • Zakon o osiguranju
 • Zakon o privrednim društvima
 • Zakon o privrednim prestupima
 • Medijabilnost sporova i određivanje sporova koji jesu i koji nisu medijabilni
 • Veštine i znanja medijatora potrebne za vođenje ove vrste sporova
 • Praktične vežbe i primeri iz prakse sa medijacija gde su predmet bili privredni sporovi

3. Posredovanje u oblasti individualnih i kolektivnih radnih sporova

U sklopu ove specijalizovane obuke za medijatore obrađuju se sledeće teme:

 • upoznavanje polaznika sa potrebnim znanjima i veštinama komunikacije i načinima najboljeg rešavanja sporova u privredi
 • radni sporovi, individualni i kolektivni
 • upoznavanje za zakonima koji regulišu oblasti koje se obrađuju, zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, zakon o obligacionim odnosima idr.
 • upoznavanje polaznika sa vrstama privrednih sporova i primenu medijacije u istim
 • pojam radnih sporova
 • povrede prava radnika
 • kolektivni ugovori i drugi opšti akti
 • ugovori o radu
 • način određivanja medijabilnih sporova u oblasti radnih sporova
 • veštine i znanja medijatora potrebnih za uspešno vođenje medijacije u ovim sporovima
 • praktične vežbe posredovanja u oblastima individualnih i kolektivnih radnih sporova

4. Uvod u veštine prezentovanja i javnog nastupa

U sklopu ove specijalizovane obuke za medijatore obrađuju se sledeće teme:

 • Upoznavanje polaznika sa potrebnim znanjima i veštinama prezentovanja i javnog nastupa u procesu posredovanja
 • Precizno definisanje poruke koju prezentacija treba da prenese
 • Odabir sadržaja tako da korespondira sa porukom
 • Stvaranje strukture i dinamike prezentacije korišćenjem segmentacije sadržaja
 • Prezentovanje kao fizička veština, upotreba tela, glasa i pokreta
 • Razumevanje i kontrola publike
 • Privlačenje i zadržavanje pažnje
 • Generator novog ponašanja za prevazilaženje stresa ili straha
 • Odgovori na „teška pitanja“ publike

5. Posrednik u praksi: Od registracije privrednog subjekta do pronalaženja klijenta

U sklopu ove specijalizovane obuke za medijatore obrađuju se sledeće teme:

 • Vrste privrednih subjekata
 • Uporedno tumačenje i analiza najpogodnijih privrednih subjekata za posrednika
 • Pravna regulativa posrednika
 • Proces otvaranja privrednog subjekta kod agencije za privredne registre
 • Poreske obaveze posrednika, obaveze prema državi, lična primanja, socijalno osiguranje, pravilno poslovanje posrednika
 • Vođenje poslovnih knjiga, fakturisanje usluga posredovanja, evidencija poslovanja i izveštavanje kao zakonska obaveza posrednika
 • Tumačenje različitih zakona značajnih za posrednika, kao što su : Zakon o privrednim društvima, Zakon o radu, Zakon o poreskom postupku i.sl.
 • Kako doći do klijenta
 • Kako organizovati radni prostor za posredovanje
 • Marketing i model promocije preduzetnika
 • Prednosti direktnog i indirektnog reklamiranja

6. Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja

U sklopu ove specijalizovane obuke za medijatore obrađuju se sledeće teme:

 • Upoznavanje polaznika sa potrebnim znanjima i veštinama komunikacije i načinima najboljeg rešavanja sporova u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja
 • Upoznavanje polaznika sa pojmom bankarstva, lizinga i osiguranja
 • Upoznavanje i početak obrade predmeta u oblasti sporova bankarstva, lizinga i osiguranja
 • Upoznavanje sa zakonima koji regulišu oblasti koje se obrađuju, i to oblast bankarstva, lizinga i osiguranja
  • Zakon o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013 –odluka US, 74/2013 –odluka US, 55/2014 i 87/2018)
  • Zakon o obligacionim odnosima („Sl. listSFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 –odluka USJ i 57/89, „SL: list SRJ“, бр. 31/93 i „SL. list SCG“, бр. 1/2003 –Ustavna povelja)
  • Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 –dr. zakoni 44/2018 –dr. zakon)
  • Zakon o finansijskom lizingu („SL. glasnik RS“, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 –dr. zakoni)
  • Zakon o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014)
  • Zakon o bankama („SL. glasnik RS“, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015)
 • Upoznavanje polaznika sa načinom određivanja medijabilnosti sporova
 • Ukazivanje na potrebna znanja i veštine koje posrednici treba da poseduju kako bi rešili sporne odnose među stranama
 • Predstavljanje primera iz prakse, podele po grupama i rešavanje pojedinačnih slučajeva
 • Postupak medijacije i ukazivanje na mogućnosti postupka medijacije pred Narodnom bankom Srbije

7. Neverbalna komunikacija i emocionalna inteligencija u postupku posredovanja

 • Definicija neverbalne komunikacije – pojam, aspekti i manifestacije;
 • Sadržaj i vrste neverbalne komunikacije
 • Pojmovi „emocionalni“ i „emotivni“ – značenje i razlike.
 • Vrste raspoloženja i manifestacije
 • Vrste osećanja i manifestacije
 • Tipovi ličnosti – osnovna podela prema faktorima uticaja, tipovi karaktera
 • Vrste potreba – prema prirodi uzroka nezadovolјstva i načinu zadovolјenja, hijerarhija potreba;
 • Ekspresija potreba prema vrsti i tipu ličnosti kroz neverbalnu komunikaciju.
 • Morfološka i fiziološka osnova nevolјnih (nesvesnih) pokreta kod zdravih osoba;
 • Emocionalna i psihološka osnova nevolјnih (nesvesnih) pokreta – kod zdravih osoba.
 • Facijalna ekspresija – definicija i manifestacije (primeri);
 • Opšti stav tela i držanje – u odnosu na trenutnu situaciju (uviđanje promena-poražaj ili odsustvo promena-rezigniranost);
 • Položaj ekstremiteta – spremnost na saradnju, odbojnost ili nezainteresovanost;
 • Glas i govor – tonalitet i vibracija glasa, dikcija, sintaksički i sintagmički konstrukti govora.
 • Pristup i način sagledavanja neverbalne komunikacije u postupku medijacije
 • Uslovi za usvajanje neverbalne komunikacije u postupku medijacije i izuzeci
 • Kontradiktornost izjava i zahteva
 • Uloga medijatora u prepoznavanju znakova neverbalne komunikacije i izbegavanje izazova tumačenja
 • Nezadovolјena potreba u pozadini emocije koja se nesvesno manifestuje kroz neverbalnu komunikaciju
 • Veština medijatora za prevođenje potrebe u zahtev strane
 • Značaj prepoznavanja ekspresije neverbalne komunikacije za spremnost strana na usvajanje zahteva druge strane i zaklјučenje sporazum
 • Primeri iz prakse
 • Praktična vežba – studija slučaja;
 • Pitanja i odgovori.

8. Posredovanje u investicionim sporovima

 • Pojam investicije i investitora
 • Domaći i međunarodni pravni okvir
 • Principi investicionog zakonodavstva
 • Specifičnosti investicionih sporova
 • Specifičnosti medijacije u investicionim sporovima
 • Diskusija: Medijacija ili ko-medijacija
 • Mapiranje postupka posredovanja i određivanje vremenskog okvira
 • Kulturološka i etička pitanja
 • Mapiranje postupka
 • Vođenje postupka
 • Praktične vežbe
 • Pitanja i odgovori

9. Posredovanje u potrošačkim sporovima

 • Pravni okvir vansudskog rešavanja potrošačkih sporova u Republici Srbiji
 • Smernice EU
 • Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
 • Uslovi i postupak upisa u listu tela
 • Uloga tela u postupku, načini finansiranja i nadoknade troškova
 • Podnošenje godišnjih izveštaja o radu tela
 • Medijabilnost u potrošakom sporu
 • Osnovne karakteristike i specifičnosti potrošačkog spora
 • Postupak potrošačkog spora
 • Iniciranje i uslovi za pokretanje potrošačkog spora
 • Okolnosti potrošačkog spora;
 • Pravila vođenja postupka
 • Praksa u potrošačkim sporovima;
 • Analiza statističkih podataka;
 • Uslovi realizacije i problemi u toku postupka potrošačkog spora
 • Predlozi novih zakonskih rešenja
 • Diskusija.
 • Uloga potrošačkih organizacija u rešavanju potrošačkih sporova
 • Uloga Privredne komore i poslovnih udruženja trgovaca
 • Neformalni pristup medijaciji kroz povezivanje tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova sa udruženjima potrošača i udruženjima trgovaca, radi pronalaženja rešenja spornih situacija
 • Primeri iz prakse
 • Pitanja i odgovori

10. Posredovanje u sporovima iz oblasti zlostavlјanja na radu – Mobinga

 • Pojam zlostavlјanja na radu – mobinga (terminološki, istorijski);
 • Karakteristike, elementi i manifestacija mobinga;
 • Vrste (vertikalni i horizontalni) i faze mobinga (vezuje se radno mesto i vremensku kontinuitet).
 • Profili mobera i žrtve (sagledavanje sa psihološkog aspekta);
 • Posledice mobinga – psihološke, zdravstvene, socijalne i ekonomske;
 • Uticaj mobinga na društveni sistem (menjanje stava građana o odnosu prema radu).
 • Pravni okvir zaštite od zlostavlјanju na radu (Međunarodni okvir i okvir R. Srbije)
 • Zakon o sprečavanju zlostavlјanja na radu;
 • Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavlјanja na radu;
 • Postupak pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova;
 • Obaveze poslodavca o sprečavanju zlostavlјanja na radu (imenovanje lica za podršku, lica ovlašćenog za pokretanje postupka, lice kome se podnosi zahtev za pokretanje postupka).
 • Prepoznavanje mobinga (ugrožavanje ugleda, časti, lјudskog dostojanstva i integriteta);
 • Utvrđivanje mobinga (dokazivanje činjenica da je bilo zlostavlјanja);
 • Protokol u slučajevima prijavlјenog, odnosno utvrđenog mobinga (kome se prijavlјuje i postupak poslodavca);
 • Uloga imenovanih lica u pravnom licu za sprečavanje od zlostavlјanja na radu (obaveze: lica za podršku, lica ovlašćenog za pokretanje postupka, lica kome se podnosi zahtev za pokretanje postupka).
 • Sudska praksa u primeni Zakona o sprečavanju zlostavlјanja na radu (karakteristike, dileme i nedoumice);
 • Poslovne i profesionalne okolnosti žrtve za vreme trajanja postupka i nakon okončanja postupka (kakva prava u radnom odnosu ima žrtva tokom trajanja postupka).
 • Postupak medijacije u slučaju mobinga – interni postupak u okviru radne organizacije ili eksterni postupak koji sprovodi medijator po izboru;
 • Osnovne karakteristike postupka i prednosti postupka – hitnost i poverlјivost kao najvažnije karakteristike postupka za obe strane;
 • Cilјevi i faze postupka – uravnosteženje odnosa moći i postizanje sporazumnog rešenja.
 • Pripreme za medijaciju – vremenska i prostorna organizacija i komunikacija sa stranama u postupku;
 • Uslovi za pristupanje medijaciji – neposredna uklјučenost strana u postupak i ovlašćenja za zastupnike, potpisivanje izjave o poverlјivosti;
 • Uloga i odgovornost medijatora – usmeravanje dijaloga ka postizanju obostrano prihvatlјivog rešenja, razumevanje pozicija i okolnosti strana, omogućavanje ravnopravnosti za strane i održavanje lične neutralnosti i nepristrasnosti.
 • Prvi kontakt sa stranama i utvrđivanje planiranog toka medijacije;
 • Odvojeni razgovori;
 • Zajednički sastanak strana i prevazilaženje potencijalnih problema prilikom suočenja.
 • Pristup konkretnom slučaju, pozicioniranje činjenica, identifikacija pozicija, potreba i potencijalnog rešenja;
 •  Specifičnosti pregovaranja u odnosu na lične aspekte žrtve i mobera – prednosti i mane.
 • Veštine potrebne medijatoru za vođenje pregovora u osetlјivim pitanjima i stanjima strana u postupku;
 • Veštine medijatora za postizanje sporazuma.

11. Praktični NLP i primenјena psihologija u postupku medijacije

 • Uvod u NLP
 • NLP aksiomi
 • NLP stubovi i modeli
 • Proces usaglašenosti i poverenja u medijabilnim sporovima
 • Reprezentativni sistemi u procesu medijacije
 • Primena modela perceptualnih pozicija u procesu medijacije
 • Komunikacioni model i pravilno postavlјanje cilјeva
 • Primena adekvatnog nivoa apstraktnosti u procesu medijacije
 • Promena referentnih okvira u posredovanju
 • Miltonov model
 • Vežbanje naučenih tehnika; kalibracija u postupku medijacije
 • Neuro- logički nivoi
 • Meta model
 • Značaj prepoznavanja osnovnih potreba strana u sporu
 • Značaj prepoznavanja osnovnih emocija strana u sporu
 • Primena tehnije „Generator novog ponašanja“
 • Praktične vežbe
 • Odgovaranje na pitanja polaznika

Međunarodni centar za obrazovanje i lični razvoj d.o.o. za polaznike koji su kod nas završili osnovnu i specijalizovane obuke za medijatore organizuje druženja medijatora, ali i praksu za medijatore gde medijatori imaju mogućnost da vežbaju medijacije kroz studije slučaja medijacija koje su već bile sa izmenjenim podacima.