Osnovna obuka za medijatore

U toku su prijave za osnovnu obuku za medijatore – postanite licencirani medijator!

Osnovna obuka za medijatore – od 11.3.2024. do 15.3.2024.Medijacija je brži, jeftiniji i po mnogo čemu, od sudskog procesa adekvatniji način rešavanja sporova. Sa druge strane i sudski postupak i medijacija na kraju procesa imaju istu pravnu snagu, koja rezultira izvršnom ispravom. Na sudu kada se proces okonča Sudija izriče PRESUDU koja ima status izvršne isprave, a na medijaciji SPORAZUM koji potpišu obe strane i licencirani medijator, takođe ima status izvršne isprave, te se dogovoreno MORA ispoštovati.


Osnovna obuka za medijatore


Po odobrenju Ministarstva Pravde Republike Srbije br. 740-09-00888/2020-22 organizujemo obuke za medijatore, osnovnu i specijalizovane.

Osnovna obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (Sl.gl. RS br. 146/2014), i predstavlja jedan od uslova za dobijanje dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Osnovna obuka za medijatore organizuje se svakog drugog ponedeljka u mesecu, traje 5 dana po 5 časova dnevno. Obuka za medijatore je dinamična, veoma interaktivna i završava se tek kada predavači odgovore na sva pitanja polaznika obuke.

Osnovna obuka za medijatoreRASPORED PREDAVANJA PO DANIMA

DAN I

ČASOSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE – TEME
1.POJAM I VRSTE ALTERNATIVNOG REŠAVANJA SPOROVA
OSNOVNE KARAKTERISTIKE ALTERNATIVNOG REŠAVANJA SPOROVA
VRSTE ALTERNATIVNOG REŠAVANJA SPOROVA
2.MEDIJACIJA – POSREDOVANJE 
ISTORIJSKI RAZVOJ MEDIJACIJE            
3.UPOREDNO PRAVNA REŠENJA I ODREDBE ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA
4.OSNOVNA NAČELA POSREDOVANJA I KARAKTERISTIKE POSTUPKA
5.ETIČKA PITANJA U POSREDOVANJU

DAN II

ČASOSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE – TEME
1.POJAM POSREDNIKA    
USLOVI ZA UPIS U REGISTAR POSREDNIKA      
VEŠTINE ZA BAVLJENJE POSLOM MEDIJATORA
2.NAČIN UTVRĐIVANJA PODOBNOSTI SLUČAJEVA ZA POSREDOVANJE I UPUĆIVANJE NA POSREDOVANJE    
3.PRIPREMA POSREDOVANJA, UTVRĐIVANJE USLOVA ZA POČETAK POSREDOVANJA
4.POSTUPAK POSREDOVANJA, ZAPOČINJANJE POSREDOVANJA, OTVARANJE SESIJE
FAZA I – UVOD 
FAZA II – FAZA ISTRAŽIVANJA
5.FAZA III – FAZA PREGOVARANJA            
FAZA IV – SPORAZUM

DAN III

ČASOSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE – TEME
1.UVODNO IZLAGANJE POSREDNIKA,
PREDSTAVLJANJE STANKAMA U POSTUPKU,
OBAVEŠTENJE O POSTUPKU I PROCEDURE
2.DOGOVOR O PRAVILIMA POSTUPKA I PONAŠANJA
3.UZIMANJE UVODNE IZJAVE STANA U POSTUPKU, NAČIN SLUŠANJA UVODNIH IZJAVA I OHRABRIVANJE STRANA DA IH JAVNO SAOPŠTE
4.NAČIN USPOSTAVLJANJA ODNOSA POVERENJA I SARADNJE SA STRANAMA U ZAJEDNIČKIM I ODVOJENIM RAZGOVORIMA
5.NAČIN USPOSTAVLJANJA ODNOSA POVERENJA I SARADNJE SA STRANAMA U ZAJEDNIČKIM I ODVOJENIM RAZGOVORIMA

DAN IV

ČASOSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE – TEME
1.VEŠTINA IDENTIFIKOVANJA PROBLEMA SUPROSTAVLJENIH STRANA, NJIHOVIH POBUDA, INTERESA, TAČKE KONFLIKTA
2. VEŠTINA IDENTIFIKOVANJA RAZLOGA ZA PREKID KOMUNIKACIJE 
3.VEŠTINA IDENTIFIKOVANJA JAKIH POZICIJA I SLABOSTI STRANA U POSTUPKU
4.VEŠTINA PREGOVARANJA, VEŠTINA IZNALAŽENJA OPCIJA ZA SPORAZUM
5.VEŠTINA IZNALAŽENJA PREDLOGA ZA SPORAZUM, A DA SE PRI TOME NE NAMETNE PRISTRASNO REŠENJE, VEŠTINA FORMULISANJA SPORAZUMA

DAN V

ČASOSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE – TEME
1.PRAKTIČNE VEŽBE POLAZNIKA U SVOJSTVU POSREDNIKA
2. PRAKTIČNE VEŽBE POLAZNIKA U SVOJSTVU STRANA U POSTUPKU
3.PRAKTIČNA STUDIJA SLUČAJA
4.ZATVARANJE OBUKE I OCENJIVANJE POLAZNIKA
5.DODELA UVERENJA O ZAVRŠENOJ OBUCI, POSLUŽENJE

Pravila medijacije

Ko su predavači?

Predavači su glavni razlog zašto se polaznici opredeljuju za nas, jer zaista imaju od koga da nauče, što je složićemo se najvažnije. Svi naši predavači pre svega su licencirani medijatori koji su akreditovani od strane Ministarstva pravde, a njihove biografije možete naći u delu naš tim. Na svakoj obuci uvek imamo i gostujuće predavače iznenađenja koji dolaze iz različitih industrija, a u uskoj su vezi sa medijacijom, pravosuđem ili preduzećima koja medijaciju sprovode svakodnevno. Spoj teorije i prakse čini naše obuke drugačijim, zanimljivim i svakako primenjivim u realnom životu.

Kako da postanete licencirani medijator Republike Srbije?


Uslove za ovo veoma atraktivno zanimanje propisalo je samo Ministarstvo Pravde Republike Srbije, te za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove:

• da je završilo OSNOVNU OBUKU ZA POSREDNIKA/MEDIJATORA koju organizujemo svakog drugog ponedeljka u mesecu
• da je lice državljanin Republike Srbije
• da lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo kojega čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja
• da je lice poslovno sposobno
• da ima najmanje visoku stručnu spremu (180 espb ili više)

Procedura:

Posle završene osnovne obuke naš centar Vam izdaje uverenje o završenoj osnovnoj obuci, čiju kopiju predajete zajedno sa ostalom dokumentacijom direktno Ministarstvu Pravde koje vam nakon obrade i provere dokumentacije, izdaje rešenje i dozvolu za posredovanje i upisuje Vas u registar posrednika, koji se nalazi na zvaničnom sajtu Ministarstva Pravde i od dana upisa u registar ispunjavate sve uslove za samostalni rad i postajete:


LICENCIRANI POSREDNIK – MEDIJATOR REPUBLIKE SRBIJE


Dozvola za posredovanje, koju dobijate je javna isprava kojom se potvrđuje da lice ispunjava uslove za obavljanje posredovanja propisane članom 33. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova.

Osim sticanja dozvole za posredovanje, koja polaznicima omogućava i samostalno obavljanje posla medijatora (kao dodatni ili stalan posao), tokom obuke ćete:

• steći znanja i veštine potrebne za samostalno i uspešno obavljanje poslova posredovanja
• upoznati se sa osnovnim zakonskim okvirom medijacije u Srbiji
• savladati veštine komunikacije
• savladati veštine upravljanja konfliktima
• naučiti da stečene veštine koristite kako u profesionalnom, tako i u privatnom okruženju
• kroz teorijsku i praktičnu nastavu dobićete znanje sa kojim samostalno možete obavljati posao medijatora


Osnovna obuka za medijatore
Licencirani medijator

Nakon uspešno završene obuke za medijatora svaki polaznik dobija Uverenje o završenoj obuci za Medijatora.

Medijator obuka
Medijator obuka – uverenje licencirani medijator, posrednik
Kako postati medijator
Kako postati medijator?

Obuke medijatore Cena


Polaznici za osnovnu obuku za posrednika plaćaju kotizaciju od 25.000 dinara +pdv i uplatu mogu podeliti na tri mesečne rate, bez ikakvih administrativnih zabrana ili ograničenja. Pozovite nas i raspitajte se oko popusta za studente, za više kandidata ili tzv. “in-house obuke”. Polaznici dobijaju priručnik i kompletnu dokumentaciju potrebnu za samostalno vođenje procesa medijacije.

Ono što nas izdvaja upravo je naš odnos prema polaznicima. Naime, naše druženje počinje upoznavanjem na obuci, a nastavlja se druženjem koje traje. Svakog prvog u mesecu imamo, sada već tradicionalna druženja medijatora, gde razmenjujemo iskustva, pričao o medijaciji i družimo se kao pravi prijatelji. Svaki naš polaznik dobija BESPLATNO, kompletnu pomoć oko sprovođenja svoje prve medijacije, podršku našeg pravnog tima, čak i besplatnu kancelariju za obavljanje svoje prve medijacije u, za sada, 6 gradova širom Srbije. Svi naši polaznici imaju mogućnost učlanjenja u Komoru Medijatora Srbije sa popustom od čak 50% i još mnoge pogodnosti.

Prijavite se odmah preko sledećeg linka:


U toku su prijave! Prijavite se za obuku i postanite licencirani medijator

Obuka traje od 11.3.2024. do 15.3.2024.


Online obuka medijatora (Licencirani medijator)

Osnovna obuka za medijatore | ICEPD
Medijacija medijator

Teme koje će se obrađivati na kursu su:
1. DAN
POJAM I VRSTE ALTERNATIVNOG REŠAVANJA SPOROVA, OSNOVNE KARAKTERISTIKE ALTERNATIVNOG REŠAVANJA SPOROVA, VRSTE ALTERNATIVNOG REŠAVANJA SPOROVA
MEDIJACIJA – POSREDOVANJE, ISTORIJSKI RAZVOJ MEDIJACIJE
UPOREDNO PRAVNA REŠENJA I ODREDBE ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA
OSNOVNA NAČELA POSREDOVANJA I KARAKTERISTIKE POSTUPKA
ETIČKA PITANJA U POSREDOVANJU
2. DAN
POJAM POSREDNIKA, USLOVI ZA UPIS U REGISTAR POSREDNIKA, VEŠTINE ZA BAVLJENJE POSLOM MEDIJATORA
NAČIN UTVRĐIVANJA PODOBNOSTI SLUČAJEVA ZA POSREDOVANJE I UPUĆIVANJE NA POSREDOVANJE
PRIPREMA POSREDOVANJA, UTVRĐIVANJE USLOVA ZA POČETAK POSREDOVANJA
POSTUPAK POSREDOVANJA, ZAPOČINJANJE POSREDOVANJA, OTVARANJE SESIJE
FAZA I – UVOD
FAZA II – FAZA ISTRAŽIVANJA
FAZA III – FAZA PREGOVARANJA
FAZA IV – SPORAZUM
3. DAN
UVODNO IZLAGANJE POSREDNIKA, PREDSTAVLJANJE STANKAMA U POSTUPKU, OBAVEŠTENJE O POSTUPKU I PROCEDURE
DOGOVOR O PRAVILIMA POSTUPKA I PONAŠANJA
UZIMANJE UVODNE IZJAVE STANA U POSTUPKU, NAČIN SLUŠANJA UVODNIH IZJAVA I OHRABRIVANJE STRANA DA IH JAVNO SAOPŠTE
NAČIN USPOSTAVLJANJA ODNOSA POVERENJA I SARADNJE SA STRANAMA U ZAJEDNIČKIM I ODVOJENIM RAZGOVORIMA
NAČIN USPOSTAVLJANJA ODNOSA POVERENJA I SARADNJE SA STRANAMA U ZAJEDNIČKIM I ODVOJENIM RAZGOVORIMA
4. DAN
VEŠTINA IDENTIFIKOVANJA PROBLEMA SUPROSTAVLJENIH STRANA, NJIHOVIH POBUDA, INTERESA, TAČKE KONFLIKTA
VEŠTINA IDENTIFIKOVANJA RAZLOGA ZA PREKID KOMUNIKACIJE
VEŠTINA IDENTIFIKOVANJA JAKIH POZICIJA I SLABOSTI STRANA U POSTUPKU
VEŠTINA PREGOVARANJA, VEŠTINA IZNALAŽENJA OPCIJA ZA SPORAZUM
VEŠTINA IZNALAŽENJA PREDLOGA ZA SPORAZUM, A DA SE PRI TOME NE NAMETNE PRISTRASNO REŠENJE, VEŠTINA FORMULISANJA SPORAZUMA
5. DAN
PRAKTIČNE VEŽBE POLAZNIKA U SVOJSTVU POSREDNIKA
PRAKTIČNE VEŽBE POLAZNIKA U SVOJSTVU STRANA U POSTUPKU
PRAKTIČNA STUDIJA SLUČAJA
ZATVARANJE OBUKE I OCENJIVANJE POLAZNIKA
DODELA UVERENJA O ZAVRŠENOJ OBUCI, POSLUŽENJE

Organizator kursa: Organization

Naziv organizatora kursa: Međunarodni centar za obrazovanje i lični razvoj

Web adresa organizatora kursa: https://icepd.edu.rs

Course Mode: distance learning

Course Currency: RSD

Course Price: 25000

Ocena:
4.98