Obuke za medijatore

Sve što treba da znate o Medijaciji u 90 sekundi

U toku su prijave za obuke za medijatore – postanite licencirani medijator!

Osnovna obuka za medijatore – od 5.8.2024. do 9.8.2024.Šta je medijacija – posredovanje u mirnom rešavanju sporova


Medijacija je brži, jeftiniji i po mnogo čemu, od sudskog procesa adekvatniji način rešavanja sporova. Sa druge strane i sudski postupak i medijacija na kraju procesa imaju istu pravnu snagu, koja rezultira izvršnom ispravom. Na sudu kada se proces okonča Sudija izriče PRESUDU koja ima status izvršne isprave, a na medijaciji SPORAZUM koji potpišu obe strane i licencirani medijator, takođe ima status izvršne isprave, te se dogovoreno MORA ispoštovati.


Osnovna obuka medijatora 


Po odobrenju Ministarstva Pravde Republike Srbije br. 740-09-00888/2020-22 organizujemo obuke za medijatore, osnovnu i specijalizovane.

Osnovna obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (Sl.gl. RS br. 146/2014), i predstavlja jedan od uslova za dobijanje dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Osnovna obuka organizuje se svakog drugog ponedeljka u mesecu, traje 5 dana po 5 časova dnevno. Obuka za medijatore je dinamična, veoma interaktivna i završava se tek kada predavači odgovore na sva pitanja polaznika obuke.

Neka od predavanja koja se pohađaju tokom osnovne obuke za medijatore su:

 • pojam i vrste alternativnog rešavanja sporova
 • istorijski razvoj medijacije
 • uporedna pravna rešenja i odredbe zakona o posredovanju u rešavanju sporova
 • osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka
 • etička pitanja u posredovanju
 • veštine za bavljenje poslom medijatora
 • način utvrđivanja podobnosti slučajeva za posredovanje i upućivanje na posredovanje
 • priprema posredovanja i utvrđivanje uslova za početak posredovanja
 • uslovi za upis u registar posrednika

a to je samo deo predavanja koja su deo osnovne obuke medijatora.Specijalizovane obuke medijatora


Kada kandidati završe osnovnu obuku za posrednika, dobiju dozvolu za poredovanje od strane Ministarstva Pravde Republike Srbije.  Dozvola se prvi put izdaje na period od 3(tri) godine, a onda kada se zadovolje svi uslovi, dozvola se produžava na 5(pet) godina. Da bi neko lice produžilo prvu dozvolu za posredovanje potrebno je da zadovolji sledeće uslove:

 1. priloži dokaz o stručnom usavršavanju od ukupno 30 sati za tri godine, počevši od datuma izdavanja prve dozvole za posredovanje. Usavršavanje se može obavljati i po 10 sati godišnje.
 2. priloži dokaz o najmanje 5 posredovanja (kao medijator ili komedijator) za vreme važenja dozvole za posredovanje, bez obzira na to u kom periodu važenja dozvole za posredovanje su posredovanja realizovana.

Trenutno imamo akreditovane sledeće specijalizovane obuke za medijatore:

 1. Asertivna komunikacija posrednika, recite ne, kada treba reći ne
 2. Posredovanje u privrednim sporovima.
 3. Posredovanje u oblasti individualnih i kolektivnih radnih sporova
 4. Uvod u veštine prezentovanja i javnog nastupa
 5. Posrednik u praksi: Od registracije privrednog subjekta do pronalaženja klijenta
 6. Posredovanje u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranjaKako da postanete licencirani medijator Republike Srbije?


Uslove za ovo veoma atraktivno zanimanje propisalo je samo Ministarstvo Pravde Republike Srbije, te za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove:

• da je završilo OSNOVNU OBUKU ZA POSREDNIKA/MEDIJATORA koju organizujemo svakog drugog ponedeljka u mesecu
• da je lice državljanin Republike Srbije
• da lice nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo kojega čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja
• da je lice poslovno sposobno
• da ima najmanje visoku stručnu spremu (180 espb ili više)

Procedura:

Posle završene osnovne obuke naš centar Vam izdaje uverenje o završenoj osnovnoj obuci, čiju kopiju predajete zajedno sa ostalom dokumentacijom direktno Ministarstvu Pravde koje vam nakon obrade i provere dokumentacije, izdaje rešenje i dozvolu za posredovanje i upisuje Vas u registar posrednika, koji se nalazi na zvaničnom sajtu Ministarstva Pravde i od dana upisa u registar ispunjavate sve uslove za samostalni rad i postajete:


LICENCIRANI POSREDNIK – MEDIJATOR REPUBLIKE SRBIJE


Dozvola za posredovanje, koju dobijate je javna isprava kojom se potvrđuje da lice ispunjava uslove za obavljanje posredovanja propisane članom 33. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova.

Osim sticanja dozvole za posredovanje, koja polaznicima omogućava i samostalno obavljanje posla medijatora (kao dodatni ili stalan posao), tokom obuke ćete:

• steći znanja i veštine potrebne za samostalno i uspešno obavljanje poslova posredovanja
• upoznati se sa osnovnim zakonskim okvirom medijacije u Srbiji
• savladati veštine komunikacije
• savladati veštine upravljanja konfliktima
• naučiti da stečene veštine koristite kako u profesionalnom, tako i u privatnom okruženju
• kroz teorijsku i praktičnu nastavu dobićete znanje sa kojim samostalno možete obavljati posao medijatora


Obuke za medijatore
Licencirani medijator

Ko su predavači?

Predavači su glavni razlog zašto se polaznici opredeljuju za nas, jer zaista imaju od koga da nauče, što je složićemo se najvažnije. Svi naši predavači pre svega su licencirani medijatori koji su akreditovani od strane Ministarstva pravde, a njihove biografije možete naći u delu naš tim. Na svakoj obuci uvek imamo i gostujuće predavače iznenađenja koji dolaze iz različitih industrija, a u uskoj su vezi sa medijacijom, pravosuđem ili preduzećima koja medijaciju sprovode svakodnevno. Spoj teorije i prakse čini naše obuke drugačijim, zanimljivim i svakako primenjivim u realnom životu.


Nakon uspešno završene obuke za medijatora svaki polaznik dobija Uverenje o završenoj obuci za Medijatora.

Medijator obuka
Medijator obuka – uverenje licencirani medijator, posrednik
Kako postati medijator
Kako postati medijator?

Obuka za medijatore Cena


Polaznici za osnovnu obuku za posrednika plaćaju kotizaciju od 25.000 dinara +pdv i uplatu mogu podeliti na tri mesečne rate, bez ikakvih administrativnih zabrana ili ograničenja. Pozovite nas i raspitajte se oko popusta za studente, za više kandidata ili tzv. “in-house obuke”. Cene specijalizovanih obuka iznose 20.000 dinara +pdv. Polaznici dobijaju priručnik i kompletnu dokumentaciju potrebnu za samostalno vođenje procesa medijacije.

Ono što nas izdvaja upravo je naš odnos prema polaznicima. Naime, naše druženje počinje upoznavanjem na obuci, a nastavlja se druženjem koje traje. Svakog prvog u mesecu imamo, sada već tradicionalna druženja medijatora, gde razmenjujemo iskustva, pričao o medijaciji i družimo se kao pravi prijatelji. Svaki naš polaznik dobija BESPLATNO, kompletnu pomoć oko sprovođenja svoje prve medijacije, podršku našeg pravnog tima, čak i besplatnu kancelariju za obavljanje svoje prve medijacije u, za sada, 6 gradova širom Srbije. Svi naši polaznici imaju mogućnost učlanjenja u Komoru Medijatora Srbije sa popustom od čak 50% i još mnoge pogodnosti.

Prijavite se odmah preko sledećeg linka: