Medijatori

Ko su medijatori?

U medijatora prvo ne veruješ, pa onda počneš da veruješ i onda shvatiš, medijator to si ti. Upravo tako bi mogli opisati medijatora. Da upravo ti čitaoče ovog članka, upravo ti si medijator. Dobro, ne možda onaj profesionalni, obučen i osposobljen da se medijacijom baviš na najvišem nivou, da svakodnevno pomažeš ljudima, da uradiš ono nemoguće i da za samo par dana rešiš spor koji ljudi na Sudu ne mogu da reše godinama.

Hajde da se vratimo na medijatora, tebe. Da li si nekada pomogao prijateljima, deci, roditeljima, kumovima da reše neki problem, konflikt, svađu i sl. Naravno da jesi. Zato što ti sa strane više vidiš nego oni kojima je problem pomutio vid. Video si sa strane da svađa nema smisla i na kraju voleo si ljude koji su se potpuno bezveze posvađali. Eto vidiš, medijator to si ti.

Naš zakon o posredovanju (medijaciji), kaže da posrednik (medijator) sprovodi medijaciju na način koji smatra odgovarajućim, uzimajući u obzir predloge strana, okolnosti slučaja i potrebu za brzim rešenjem spornog odnosa.

Istim zakonom, članom 33. definišu se uslovi da bi neko bio posrednik ili medijator

Član 33

Posrednik je fizičko lice koje na nezavisan, neutralan i nepristrasan način posreduje između strana u spornom odnosu.

Za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da je poslovno sposobno;

2) da je državljanin Republike Srbije;

3) da je završilo osnovnu obuku za posrednika;

4) da ima visoku stručnu spremu;

5) da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja;

6) da ima dozvolu za posredovanje;

7) da je upisano u Registar posrednika.

Ovim zakonom definisane su i dužnosti posrednika kako sledi.

Posrednik je dužan da:

1) posreduje u skladu sa načelima posredovanja i Etičkim kodeksom posrednika (u daljem tekstu: Etički kodeks) koji donosi ministar;

2) u porodičnim sporovima postupa u skladu sa načelom zaštite najboljeg interesa deteta;

3) sprovede i okonča postupak posredovanja u najkraćem roku;

4) stranama podnese obračun troškova;

5) ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministarstvo) podnese godišnji izveštaj o obavljenim posredovanjima koji sadrži podatke o vrsti spornog odnosa, mestu u kojem je sproveden postupak posredovanja i načinu okončanja postupka posredovanja, uz poštovanje načela poverljivosti.

Posrednik ne može da nameće stranama rešenje, da daje obećanja i pravne savete, niti da garantuje određeni ishod posredovanja.

Eto, to kaže Zakon, a šta kaže praksa i ko je u stvari medijator. Formalno pravno medijatori moraju da ispune sve što je Zakon propisao i da po tom Zakonu obavljaju svoje poslovanje. Ono što je važno je da medijatori mora uvek da bude nepristrasan, neutralan i da pomaže stranama u postupku, da ih ohrabruje i podstakne da postignu dogovor. Uloga medijatora je važna, ali nije odlučujuća. Stranke su te koje donose odluku, one su te koje potpisuju na kraju sporazum o okončanju medijacije i imaju dogovoreno sprovesti do kraja.

Medijatori

Šta čini dobrog medijatora?

Dobar medijator ima veliko iskustvo u radu sa ljudima, mora biti treniran, sertifikovan, obučen za mirno rešavanje sporova i neko ko neprestano radi na svom ličnom i profesionalnom usavršavanju. Medijator mora da svakodnevno čita različitu literaturu koja je usko vezana za proces medijacijie, knjige iz domena psihologije, prava, ekonomije, javnog nastupa, kao i sličnu tematiku kako bi lakše uvedeo šta je ta nezadovoljena potreba koje je izazvala problem.

Iza svakog spora, svađe ili sukoba stoji neka nezadovoljena potreba. Ako sagledate svoje lično iskustvo videćete da smo u pravu. Kada medijator pronađe tu potrebu koja je nezadovoljena i koja je dovela do spora, u tom pravcu treba da vodi svaki dalji razgovor sa stanama, potencirajući da one napadaju problem koji ih je doveo do spora, a nikako jedno drugo, jer to samo produbljuje spor.

Medijatori moraju da upoznaju stranke sa osnovnim postulatima medijacije, načelima, ali i pravilima ponašanja koja se moraju poštovati na samoj medijaciji. Cilj medijatora je da pomogne u pronalaženju rešenja kojim će obe stranke biti dovoljno zadovoljne, ali odmah medijator strankama stavlja do znanja da on nije Sudija, da on ne presuđuje, on samo prosuđuje. Stranke često iznenadi kada medijator saopšti da on nije ni pravnik, niti neko ko će nametati svoje predloge za rešavanje spora, da ga ne interesuje ko je u pravu, a ko nije i da je njegov jedini cilj da se zajednički sa stranama u postupku napada problem koji je doveo do spora.

Ono što je važno, medijatori stranke upućuju na konstruktivnost razgovora, na oluju ideja u traženju rešenja spora, na razumevanje i činjenicu da je medijacija jedino mesto gde stranke same mogu i donose rešenje svoje sporne situacije. Na svim drugim mestima, za to je zadužen neko drugi, Sudija na Sudu i osoba koja nikako nije kao stranke zainteresovana da se nadje najbolje moguće rešenje.

Dobar medijator je onaj koju apostrofira da je upravo to ono što razlikuje medijaciju od ostalih načine rešavanja sukoba dveju ili više strana. Medijacija i medijator vam štede novac, energiju, vreme, ali stranke u postupku medijacije sam kreiraju rešenje koje one smatraju dovoljno dobrim za njihove interese.

Uloga medijatora

Uloga medijatora je važna i medijator će Vas sa pažnjom saslušati, razumeće Vas jer će koristiti različite metode, znanja i veštine, a najvažnije staviće se u tkz. Vaše cipele, pokušavajući da Vas razume i da razume zašto se tako osećate u vezi sa sporom koji je nastao.

Posle predstavljanja i uvodnog dela gde medijator upoznaje stranke sa načelima i procesom medijacije, sa pravilima koja se moraju poštovati na samoj sesiji, medijator daje jednako vreme i jednoj i drugoj strani da iskažu svoje viđenje spora koji je predmet medijacije.

Posle toga svaka od strana ima pravo na repliku, a onda reč opet uzima medijator. Ohrabrujući izrečeno i napore da se dođe do rešenja spora, prelazi se na sledeću fazu gde medijator strankama opet daje jednako vreme za predlog rešenja i polako se dolazi do preliminarnih ponuda jedne i druge strane. Medijatori zapisuju i kasnije ozbiljno analiziraju izrečeno, tražeći zajednički imenilac u izjavama obeju strana. Sledeća faza je faza pregovaranja, gde se razmatraju predlozi, ponude i pokušava se kroz tkz. Oluju ideja doći da rešenja prihvatljivog za obe strane.

Medijatori medijaciju vode kroz zajedničke sesije, ali ako uvidi potrebu da se održe i odvojene sesije, on to predlaže i onda jednako vreme provodi nasamo sa jednom i sa drugom stranom. Na tim odvojenim sesijama, uglavnom se i dolazi da ponude i odvojene sesije medijator sprovodi upravo da bi se stranke “otvorile”, rekle ono što ne žele da kažu naglas na zajedničkim sesijama i ove pojedinačne, odvojene sesije višestruko su korisne kada medijator sprovodi proces medijacije.

Medijator je osoba od poverenja. Poverljivost i tajnost je jedan od glavnih načela medijacije i medijator potpisuje zajedno sa stranama u postupku izjavu o poverljivosti gde se obavezuje da sve što sazna na medijaciji neće prenositi trećim licima. Poverljivost koju medijator garantuje stranama u postupku ne sme se nikada prekršiti.

Medijatori od svog rada mogu lepo zarađivati i živeti. Trend u svetu je da medijatori zarađuju više od advokata, jer prosto brže rešavaju sporove i u pitanju je igra velikih brojeva. Ako i vi želite da bude licencirani medijator Republike Srbije javite nam se ili se jednostavno prijavite na obuku koju organizujemo svake prve srede u mesecu, preko linka ispod.